thumbnail

ஷாவன் ஹெட்- Shaven Head & Bottom-Spinning Tops

ஷாவன் ஹெட் 


மெழுகுவர்த்தி குச்சி அமைப்பில் மேல் நிழல் (அப்பர் ஷேடோ) இல்லை என்றால் அது ஷாவன் ஹெட் (ஜிலீமீ ஷிலீணீஸ்மீஸீ பிமீணீபீ)

 

ஷாவன் பாட்டம் 

ªñ¿°õ˜ˆF °„C ܬñŠH™ W› Gö™ («ô£ò˜ «û«ì£) Þ™¬ô â¡ø£™ ܶ û£õ¡ ð£†ì‹ (The Shaven Bottom)

 vH¡Qƒ 죊v ܬñŠ¹


ꉬî Ü™ô¶ ðƒA¡ M¬ô ÜFè ãŸø Þø‚è‹ Þ™ô£ñ™ ð‚èõ£†´ â¡ø ¬ê´ «õv Þò‚èˆF™ Þ¼‚°‹ «ð£¶, ªñ¿°õ˜ˆF °„C ꣘†, CPò Kò™ ð£®è¬÷ ªè£‡®¼‚°‹. ܶ 裬÷ ñŸÁ‹ èó® ꉬ Þ¬ìŠð†ì êñG¬ôJ™ Þ¼‚°‹. ÜŠ«ð£¶ ªñ¿°õ˜ˆF °„C ªõœ¬÷ Ü™ô¶ èÁŠð£è Þ¼‚°‹. Þ‰G¬ô¬ò ªî£N™¸†ð ÝŒ¾ º¬øJ™, vH¡Qƒ 죊v (Spinning Tops) â¡ð£˜èœ. 

 

No Comments