thumbnail

டபுள் டாப் அமைப்பு

டபுள் டாப் அமைப்பு
இந்த அமைப்பில் ஒரு பங்கின் விலை அல்லது சந்தையின் புள்ளிகள், அதன் தற்போதைய நிலைக்கு எதிராக செயல்பட தொடங்குவதை குறிக்கும். அதாவது புள்ளிகள் ஏறுமுகத்தில் இருந்தால் இறங்குமுகமாவும், இறங்குமுகத்தில் இருந்தால் ஏறுமுகமாகவும் செல்ல போவதை குறிக்கும். இதை ஆங்கிலத்தில் ‘ரிவர்ஸல் சார்ட்’  (
Reversal Chart)என்பார்கள்.

 ì¹œ 죊 «ð†ì˜¡ â¡ð¶ å¼ ê£˜† «ð†ì˜¡. Þ¶ à¼õ£è, ðƒA¡ Þ¼ àò˜‰î M¬ô A†ìˆî†ì êññ£è Þ¼‚è «õ‡´‹. Þ‰î «ð†ì˜¬ù ܬùˆ¶ è£ô õó‹H½‹ è£íô£‹.

 å¼ ꣘†, 친 죊 «ð†ì˜¡ î£ù£? â¡ð¬î õ¬èŠð´ˆî ñŸÁ‹ àÁFŠð´ˆî Cô «î¬õèœ Þ¼‚A¡øù.

 ÜõŸP™ º‚Aòñ£ù¬õ Í¡Á.

 1. ðƒA¡ Þ¼ àò˜‰î M¬ôèœ êññ£è Þ¼‚è «õ‡´‹.

2. Þ‰î Þ¼ àò˜‰î M¬ôèœ à¼õ£õîŸè£è è£ôº‹ A†ìˆî†ì êññ£è Þ¼‚è «õ‡´‹.

3. Þó‡ì£õ¶ àò˜‰î G¬ôJ™ õ˜ˆîèñ£°‹ «ð£¶ õ˜ˆîè Ü÷¾ (õ£™Î‹) °¬ø‰F¼‚è «õ‡´‹.

 W«ö àœ÷ ð숬î 𣘈 âOF™ M÷ƒ°‹.

친 죊 ܬñŠH™ ðô ñ£îƒè÷£è ðƒA¡ M¬ô «ñ«ôPò G¬ôJ™ è£íŠð´‹. ºî™ àò˜ M¬ô¬ò, ð£¬îò ®ªó‡®¡ àò˜‰îð†ê ¹œOò£è °Pˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. ºî™ àò˜ M¬ô¬ò ܬì‰î Hø°, å¼ CPò êK¾ ãŸð´‹. Þ¶ 10 ºî™ 20 M¿‚裴 Ü÷¾‚° Þ¼‚°‹. Þó‡ì£õ¶ àò˜‰î G¬ô à¼õ£°‹ «ð£¶ õ˜ˆîè Ü÷¾ °¬ø‰F¼‚°‹. Þ‰î G¬ôJ™ º‰¬îò ÜFèð†ê M¬ô, àò˜î´Š¹ (ªóCvªì¡v) G¬ô¬ò ê‰Fˆ¶ W› ÞøƒA Þ¼‚°‹. ðô õ£óƒèœ «ð£ó£®òŠ Hø° Ü‰îŠ ðƒ° Ýîó¾ (ꊫ𣘆) G¬ô‚°‹ W› ÞøƒA Þ¼‚°‹. Üî¡ Hø° Ýîó¾ G¬ô¬ò à¬ìˆ¶‚ ªè£‡´ «ñ«ôP 친 죊 ܬñŠ¬ð G¬ø¾ ªêŒ»‹.    

 ì¹œ 죊 «ð†ì˜¡ â¡ð¶ ðƒ°è¬÷ MŸð¬ù ªêŒõîŸè£ù ÜP°P. Þ‰î «ð†ì˜Q™ à¼õ£°‹ ªï‚ ¬ô¡, ÞìˆF™ ðƒ¬è MŸè «õ‡´‹. Üî£õ¶, Þ‰î ÞìˆF™ ðƒA¡ M¬ô Þøƒ°‹ â¡ð¶ àÁFŠð´ˆîŠð´Aø¶. ÜŠ«ð£¶ MŸÁ ô£ð‹ 𣘈¶ Mì «õ‡´‹. ï¡ø£è Þøƒ°‹ð†êˆF™ õ£ƒA «ê˜‚è «õ‡´‹. e‡´‹ ãÁ‹ «ð£‚° õ¼‹ «ð£¶ MŸÁ ô£ð‹ ð£˜‚è «õ‡´‹. ÞŠð® ñ£P ñ£P ªêŒ»‹ð†êˆF™ ðƒ°„ ꉬîJ™ ï†ìŠðì£ñ™ èEêñ£ù ô£ð‹ ð£˜‚è º®»‹.  


No Comments