thumbnail

கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட் - Black Candlestick-White Candle Stick

 

கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட் வகைகள்..!


மெழுகுவர்த்தி குச்சி (கேண்டில் ஸ்டிக்) சார்ட் அமைப்பின் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்கின்றன என ஏற்கெனவே பார்த்திருக்கிறோம். முக்கியமானவை வகைகள் பற்றிய விவரம் வருமாறு:

 

輊¹ ªñ¿°õ˜ˆF °„C :


ðƒA¡ º®¾ M¬ô, ªî£ì‚è M¬ô¬ò Mì °¬øõ£è Þ¼‰î£™ ܶ 輊¹ ªñ¿°õ˜ˆ¬î °„C (The Black Candlestick ) âùŠð´‹.

 

輊¹ ªñ¿°õ˜ˆF °„C àì¡ CPò ‘𣮒

ðƒA¡ º®¾ M¬ô, ªî£ì‚è M¬ôèÀ‚° Þ¬ì«ò CPò Ü÷M™ M¬ô MˆFò£ê‹ Þ¼‰î£™ ܶ H÷£‚ «è‡®™ v®‚ Mˆ vñ£™ 𣮠âùŠð´‹. Üî£õ¶ ºîh†ì£÷˜èO¬ì«ò ݘõ‹ °¬øõ£è Þ¼‰¶, M¬ô °¬ø»‹ «ð£‚A™ Þ‰î ªñ¿°õ˜ˆF °„C ܬñŠ¹ à¼õ£°‹.

 

H÷£‚ «è‡®™ v®‚ Mˆ ô£ƒ ð£®:

c‡ì ð°F¬ò‚ªè£‡ì Þ¶, M¬ô Þøƒ°ºèˆF™ àœ÷¬îˆ ªîKM‚Aø¶. ðƒA¡ ªî£ì‚è M¬ô ñŸÁ‹ º®¾ M¬ô‚°‹ Þ¬ì«ò G¬øò Þ¬ìªõO àœ÷¶. Þ¶ ÜFè Ü÷M™ ºîh†ì£÷˜èœ ðƒ°è¬÷ MŸè ºòŸC ªêŒõ¬î 裆´Aø¶.

 

ªõœ¬÷ ªñ¿°õ˜ˆF °„C :


 

ðƒA¡ º®¾ M¬ô, ªî£ì‚è M¬ô¬ò Mì ÜFèñ£è Þ¼‰î£™ ܶ ªõœ¬÷ ªñ¿°õ˜ˆF °„C (The White Candle Stick)

åJ† «è‡®™ v®‚ Mˆ vñ£™ ð£®:                                                                                        Þ¶ CPò ð°F¬ò‚ ªè£‡ì¶. Üî£õ¶ Ýó‹ð M¬ô ñŸÁ‹ º®¾ M¬ô Iè‚°¬ø‰î MˆFò£êˆF™ àœ÷¬õ. Þîù£™ CPò Ü÷M«ô M¬ô àò˜‰F¼‚Aø¶.

 

åJ† «è‡®™ v®‚ Mˆ ô£ƒ ð£®:

Þ¶ c‡ì ð°F¬ò‚ ªè£‡ì¶. ªî£ì‚è M¬ô ñŸÁ‹ º®¾ M¬ô‚° Þ¬ì«ò ÜFè Þ¬ìªõO ªè£‡ìî£è Þ¼‚°‹.  Þ¶ ÜFè Ü÷M™ ºîh†ì£÷˜èO¬ì«ò õ£ƒ°‹ ݘõ‹ Þ¼‰F¼Šð¬î‚ 裆´Aø¶. Þ¶ ãÁºèˆF™ àœ÷¬î‚ °PŠH´Aø¶.

 

No Comments