thumbnail

கப்வித் கேண்டில் பேட்டர்ன்

 
கப் வித் கேண்டில் பேட்டர்ன்
 கப் வித் கேண்டில் என்பது பங்கு அல்லது சந்தை ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது என்பதை குறிக்கும் பேட்டர்ன். பேட்டர்ன் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இருந்துவிட்டு பிறகு, அந்த நிலையை உடைத்துக் கொண்டு (பங்கின் விலை/ சந்தையின் புள்ளிகள்) மேலேறத் தொடங்கும்.

Þ‰î èŠ «ð†ì˜¡ A†ìˆî†ì ݃Aô U  õ®M™ Þ¼‚°‹. W› ð°F õ†ì õ®ñ£è Þ¼‚°‹. Üî£õ¶ å¼ A‡í‹ õ®M™ Þ¼‚°‹. Þ¶  ݃Aô V õ®M™ Þ¼‚裶. V õ®õ W› ð°F Þ¼‰î£™ ܶ èŠ «ð†ì˜¡ âùŠð´‹.

Þ‰î èŠ «ð†ì˜¬ù ªî£ì˜‰¶ «ý‡®™ «ð†ì˜¡ à¼õ£°‹. Üî£õ¶ èŠ «ð†ì˜¡&‚° Hø° ðƒA¡ M¬ô CP¶ ÞøƒA è£íŠð´‹. Üî¡ Hø° ‘H«ó‚ ܾ†’ ÝA à¬ìˆ¶‚ ªè£‡´ «ñ«ôÁ‹ G¬ô à¼õ£°‹.

 

õ˜ˆîè Ü÷¾ (õ£™Î‹) ÜFèK‚°‹ «ð£¶ «ý‡®L¡ ªóCvªì¡v à¬ì‚èŠð´‹.

Þ‰î èŠ â¡ð¶ A‡í‹ õ®M™ à¼õ£A Þ¼‚°‹. «ý‡®™ â¡ð¶ CP¶ ÞøƒA Hø° õ˜ˆîè ÜFèKŠð£™ H«ó‚ ܾ† ÝAø¶.

 


èŠ à¼õ£°‹ «ð£¶ W› G¬ôJ™ ðƒ¬è °¬ø‰î M¬ôJ™ õ£ƒèô£‹. Ü«î «ïóˆF™, ªñ¿°õ˜ˆˆF ܬñŠ¹ à¼õ£°‹ «ïóˆF™ ºîh†ì£÷˜èœ, Üõ˜è÷£™ âšõ÷¾ Þì˜ð£†¬ì (Kv‚) A‚ ªè£œ÷ º®»‹ â¡ð¬î ÜP‰¶ Ü ãŸð ªêò™ðì «õ‡´‹.

 

I辋 °¬ø‰îð†ê M¬ô‚° õ¼‹ â¡ð¬î àÁFò£è èE‚è º®ò£¶. «ñ½‹, Þ‰î ܬñŠ¹ à¼õ£è£ñ™ «ð£è¾‹ õ£ŒŠ¹ Þ¼‚Aø¶.

 ê£˜†®™ ªñ¿°õ˜ˆF à¼õ‹ à¼õ£A ðƒA¡ M¬ô «ñ«ôøˆ ªî£ìƒ°‹ «ð£¶ õ£ƒ°õ¶î£¡ Cø‰î º¬øò£è Þ¼‚°‹. Þ¬î ºîh†ì£÷˜èœ ñŸÁ‹ õ˜ˆîè˜èœ îƒèO¡ ÜÂðõˆF¡ Ü®Šð¬ìJ™ ÜP‰¶‚ ªè£œ÷ º®»‹.

 èŠ Mˆ «è‡®™ ܬñŠ¬ð ðò¡ð´ˆF å¼ ðƒ¬è Iè‚ °¬ø‰î M¬ôJ™ õ£ƒè º®»‹. 

Þ‰î ªñ¿°õ˜ˆF ܬñŠ¹ Ýó‹ðˆF™ ꣌õ£è à¼õ£A Þ¼‚°‹. ÜŠ«ð£¶ èŠ Ü¬ñŠH¡ Þì¶ ð‚è M¬ô Ü÷¬õ ªñ¿°õ˜ˆF ܬñŠ¹ ® ÜFèñ£è ªê™Aøî£ â¡ð¬î èõQˆ¶ º®¾ ⴂ辋. ðô «ïóƒèO™ «è£Š¬ð ܬñŠH¡ «ð£¶ ðƒA¡ M¬ô 10 M¿‚裴 ºî™ 15 M¿‚裴 ÜFèKˆ¶M†´, °¬ø‰¶ M´‹. Þ¶ «ð£¡ø «ïóƒèO™ ÞöŠ¬ð î´‚è v죊 ô£v Ý˜ì˜ ÜõCò‹ «ð£†´‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. Þî¡ Íô‹ °¬øõ£ù ï†ì‹, ÜFè ô£ðˆ¬î ܬìò º®»‹.

No Comments